Gezin van den Brink moet herenigd worden: Brief Inspectie Jeugdzorg

Image

Brussel, 3 maart 2013

Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland

Geachte Heer, Mevrouw,

Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.
 
De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.
 
Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.
 
Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.
 
Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
Advertisements

Tags: , , ,

2 Responses to “Gezin van den Brink moet herenigd worden: Brief Inspectie Jeugdzorg”

 1. kruitvat Says:

  Brief van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van 11.3.2013 gericht aan VVD-kamerlid Henk Bekkers:

  Brussel, 11 maart 2013

  Geachte Heer Beckers

  Betreft: mensenrechten – contactverbod ouders-kinderen

  Omdat ik vind dat het onmenselijk is om ouders en kinderen van elkaar te scheiden en het contact tussen ouders en kinderen een fundamenteel mensenrecht is dat slechts in gevallen van ernstige verwaarlozing of ernstige mishandeling verbroken mag worden, zet ik mij mede in voor de zaak van Ben van den Brink en Leonie B Minkema, wonende Hulstweg 11, 1871 tj ,Schoorl nh, (Nederland) en hun kinderen Demi en Nirvana die zich momenteel in het Wilmahuis in Zoetermeer bevinden.

  Het weghalen van de kinderen en de plaatsing in het plaatsvervangend gezinstehuis, zou op basis van een beschikking met datum 19.10.2011 inzake de voogdij van Demi en Nirvana van den Brink genomen zijn geweest.

  Het dossier is bij de gerechtelijke autoriteiten gekend onder het parketnummer 131549/FA RK 11-799.

  Het vreemde in deze zaak is echter dat de voornoemde beschikking niet in het bestand van de rechtbank te Alkmaar die deze zaak in behandeling nam, zou voorkomen.

  De laatste zitting inzake Demi en Nirvana dateert van 20.9.2011, waarvan een beschikking bestaat daterend van 22.11.2011. De eis om Leonie Minkema haar ouderlijk gezag te ontnemen, werd toen afgewezen. Nadien werd zij aangemaand om ‘te stoppen met haar media-activiteiten indien zij haar ouderlijk gezag wilde behouden’.

  In de hoop dat u als Nederlands kamerlid deze zaak ter harte neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  België

  ====

  Het antwoord van VVD-kamerlid Henk Bekkers van 12.3.2013, gericht aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens:

  Geachte Heer Boeykens,

  Voorop stel ik graag dat mensenrechten tot de belangrijkste elementen van onze samenleving behoren en dat voorts in het verlengde daarvan scheiding van ouders en kinderen slechts kan plaatsvinden als en voorzover dat in het belang van die kinderen en/of ouders is.

  Het onderhavige geval kan ik niet beoordelen, maar is ook geen onderwerp dat in de Eerste Kamer en/of het Beneluxparlement aan de orde kan komen.

  Ik wens U veel succes met de behartiging van de belangen in het onderhavige geval.

  Met vriendelijke groet,

  Mr. H.G.J.M. Beckers
  Lid Eerste Kamer der Staten Generaal

  ====

  Ben van den Brink in een mededeling van 14.3.2013:

  De harde feiten zijn als volgt
  23-09-2009 zitting bij de kinderrechter in de rechtbank Alkmaar.
  In die zitting met kinderrechter W.C .Ooste****** die beneden in het cellencomplex van de rechtbank Alkmaar gehouden werd ,er was eerder al 16-09-2009 een spoed U.H.P van Demi en Nirvana afgewezen en waarvan wij geen enkele stukken van te zien kregen ,werd er een jaar O.T.S uitgesproken door de kinderrechter .
  De kinderrechter sprak ook het volgende uit: MACHTIGT BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND ,vestiging Alkmaar ,de bovengenoemde minderjarigen Demi en Nirvana gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een accommodatie van een zorgaanbieder 24-uurs,voor de duur van drie maanden ,tot 23 december 2009 ,””ONDER DE VOORWAARDE DAT VOOR 21 OKTOBER 2009 EEN GELDIG INDICATIEBESLUIT WORDT GENOMEN ;BIJ GEBREKE WAARVAN DEZE BESCHIKKING KOMT TE VERVALLEN .
  De dag hierna 24-09-2009 kwam de jeugdbeschermer Rene H in het bijzijn van 2 andere jeugdbeschermers Marielle M en Ronald V bij Leonie [de moeder] en ontvoerde Demi en Nirvana uit ons huis terwijl ik in hechtenis zat .
  Die zelfde dag 24-09-2009 kwam er een brief aan bij Leonie van Bjz Noord-Holland en afkomstig van teamleider M.S die daarin schreef dat Demi en Nirvana onder toezicht gesteld waren van Bjz Noord -Holland [GEEN U.H.P] en dat er binnenkort een gezinsvoogd contact op zou nemen om zich voor te stellen en de O.T.S uit te voeren.

  ====

  De mededeling van 15.3.2013 van P.J. Kempenaar,
  Teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming
  Regio Noord-Holland (Alkmaar) aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en een andere persoon:

  Geachte heren,

  Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

  Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

  Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

  Hoogachtend,

  P.J. Kempenaar
  Teamleider
  ……………………………………………………………………….
  Raad voor de Kinderbescherming
  Regio Noord-Holland
  Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
  Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

  ====

  Het antwoord van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van 15.3.2013, gericht aan P.J. Kempenaar, Teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming Regio Noord-Holland (Alkmaar)

  Brussel, 15 maart 2013

  Raad voor de Kinderbescherming
  Regio Noord-Holland
  t.a.v. de heer P.J. Kempenaar, Teamleider
  Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
  Postbus 250, 1800 AG Alkmaar
  Nederland

  Geachte Heer,

  Betreft: Demi en Nirvana van den Brink

  Uw mededeling gericht aan ‘Geachte heren’ van 15 maart 2013 is helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik u hierbij nogmaals een kopie zend.

  In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  België
  (voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven)

  ====

  Het antwoord van 16.3.2013 van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan X die een aantal zaken in vraag stelde:

  Beste X,

  Ik wens toch enkele randopmerkingen te maken bij je antwoord.

  Het was niet mijn bedoeling om ‘allerlei informatie opvragen zonder de toestemming van Ben en Leonie’.
  Dat vind ik nogal beschuldigend gesteld.

  Zoals ik de heer Kempenaar, teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar, mededeelde, was zijn email van 15 maart 2013, gericht aan ‘Geachte heren’, helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht, waarvan ik hem nogmaals een kopie zond.

  Ik wil er ook nog aan toevoegen dat ik door Ben van den Brink gecontacteerd ben geweest en dat ik met mijn schrijven aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht, wat meer klaarheid hoopte te krijgen in zijn zaak. Daar is dus niets verkeerd aan.

  Het is alleen jammer dat er niet meer burgers zijn die zich openlijk vragen stellen over een zaak die niet alleen Ben en Leonie aanbelangt maar die in het belang is van alle ouders die om de één of andere reden hun kind(eren) niet meer mogen zien, wat een echte psychische en emotionele foltering kan zijn.
  Vandaar ook dat ik VVD-kamerlid Beckers terzake heb geschreven alhoewel dit misschien niet metéén de meest aangewezen politicus in dergelijke zaken is.

  Het zou onjuist zijn om deze zaak enkel tot een ‘individuele’ en een ‘juridische kwestie’ te herleiden.

  Je hebt gelijk door naar schriftelijke bewijzen te vragen inzake het vermeende sexuele misbruik van de kinderen Demi en Nirvana van den Brink die blijkbaar allebei de naam van hun vader dragen. Maar je vraag naar ‘een bewijs waaruit blijkt dat het niet de eigen ouders zijn geweest’, komt een beetje vreemd over.

  Je hebt ook gelijk door te stellen dat Leonie het rapport inzake de traumatisering van de kinderen, waarvan sprake in het vonnis, moet opvragen.

  Ik lees dat men op 19-10-2011 het ouderlijke gezag aan Leonie ontnomen heeft en dat de uithuisplaatsing in 2009 ‘daarom rechtmatig lijkt’.
  Het valt mij op dat er eerst tot een uithuisplaatsing van de kinderen werd beslist en dat men pas nadien het ouderlijke gezag aan Leonie heeft ontnomen.

  Je schrijft dat Ben ‘nimmer ouderlijk gezag heeft gehad’ en je voegt eraan toe: ‘Strikt gezien is dit de schuld van Ben en ook van mijzelf’.
  Je schrijft verder dat Ben, na de geboorte, gedeeld ouderlijk gezag had kunnen aanvragen maar dat hij dat vergeten is of niet gedaan heeft.
  Daar wist ik niets van. Je bent dus op de één of de andere manier ook zelf betrokken partij in deze zaak ?

  Je voorstel om een nieuwe rechtszaak aan te spannen waarin Ben verzoekt om een wijziging van het gezag op basis van nieuwe feiten en omstandigheden aan te vragen bij de rechtbank, en bepaalde wettelijke regels te volgen, lijkt mij aannemelijk.

  Je zegt dat je enkel via de legale structuren strijdt en dat ons ‘democratisch systeem’ helaas via wetswijzigingen werkt.
  Hopelijk is dat geen oproep om geen aktie meer te voeren indien ons ‘democratisch systeem’ op belangrijke punten in gebreke zou blijven.

  Wat het aktievoeren betreft: De Vlaamse Groenen organiseerden, voor dat ze als politieke partij miljoenensubsidies ontvingen van de Belgische Staat, regelmatig aktie om politieke druk op de regering uit te oefenenen en bepaalde wetswijzigingen tot stand te brengen. Akties waren toen nog legaal in die tijd.

  Tot zover mijn standpunt en dat van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake.

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis (België)
  voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  ====

  Het antwoord van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Ben van den Brink op 17.3.2013:

  Beste Ben,

  Ik lees in het eerst bijgevoegde document van je brief : ‘ Later is de beschikking gekomen waarin staat dat de moeder is ontheven uit het gezag (datum uitspraak 19 oktober 2011). Hierin staat tevens dat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voortaan het gezag voert over uw kinderen’.

  Klopt deze informatie ?

  Groeten en sterkte aan Leonie.

  Jan
  —–

 2. kruitvat Says:

  Jan Boeykens
  Travailleur indépendant du secteur Humanitaire
  Région de Bruxelles , Belgique Filantropie

  actions, akties, mensenrechten, gevangenissen, justitie, gezondheidszorg, nationale politiek, internationale politiek, literatuur

  Droit fondamental

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  http://belgian-justice.skynetblogs.be/

  http://morkhoven.org/wordpress/

  http://be.linkedin.com/pub/jan-boeykens/19/691/b96

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: