Het Nationaal Veiligheidsplan is belangrijk voor uw veiligheid

Image

Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?

Het nationaal veiligheidsplan is belangrijk voor de veiligheid van elke burger. Het werken met een veiligheidplan zorgt er immers voor dat de juiste veiligheidsproblemen op een nog betere manier worden aangepakt door de politiediensten. Door het werken met plannen wordt ook getracht om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Het veiligheidsplan zorgt ervoor dat al de initiatieven en maatregelen van de verschillende politiediensten en andere instanties beter op elkaar worden afgestemd. Op het vlak van veiligheid kan alleen succes worden geboekt indien iedereen goed samenwerkt.

Het nationaal veiligheidsplan richt zich voornamelijk tot de politiediensten. Maar hoe belangrijk haar rol ook is, de politie alleen is niet in staat om te zorgen voor een veilige maatschappij. De aanpak van onveiligheid (criminaliteit, verkeersonveiligheid, overlast, enz.) belangt iedereen aan: de federale, regionale en lokale overheden en diensten maar ook de burger en diverse actoren uit de privé-sector. Zorgen voor een veilige samenleving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die slechts behoorlijk kan gerealiseerd worden door de participatie van allen.

Voor het garanderen van de veiligheid van elke burger vraagt het nationaal veiligheidsplan om in het kader van de geïntegreerde samenwerking aandacht te schenken aan de noodzakelijke preventieve, reactieve en nazorgmaatregelen.

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

—–

Uit onze brief van 14 maart 2013 aan Premier Di Rupo

‘… Gezien U stelde dat de ‘Veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’ terwijl zij nauwelijks aandacht besteedt aan de veiligheid van minderjarigen en gezinnen met minderjarigen kinderen, heb ik contact opgenomen met de Europese Unie die vindt dat de ‘mensen een veilig leven moeten kunnen leiden’.

In bijlage zend ik U ook opnieuw een kopie van het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem met een poging tot omkoping en doodsbedreiging tegenover het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulsthout (Herentals).

Zoals U weet, werden het meisje en haar ouders, na het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem, gedurende drie maanden lang met doodsbedreigingen bestookt zonder dat de overheid optrad.

Zoals ik U tevens schreef, werd hierbij ook een aanslag op de moeder van het meisje gepleegd; werd ook een ander gezin met minderjarige kinderen het slachtoffer van doodsbedreigingen; werd er s’ nachts geschoten en met brandbommen gegooid na de bedreiging om het huis ‘plat te branden’, en kreeg een buurman die tussenbeide wilde komen, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij ‘er zich moest buitenhouden indien hij geen last met de bende wilde hebben’.

Zowel justitieminister Turtelboom (Open VLD); minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH); minister van Ambtenarenzaken Van Ackere (CD&V); de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, als tal van kamerleden werden terzake ingelicht. Minister Milquet contacteerde ook de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) terzake.

Zoals ik U reeds meermaals schreef, benoemde justitieminister Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat in deze nalaat om op te treden, tot kabinetschef, wat voor een deel verklaart waarom er geen einde komt aan de terreur.

Zoals ik U tevens schreef, werd de genaamde Victor Vervloesem dan weer dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd…’

Foto: Justitieminister Turtelboom die Minister van Binnenlandse Zaken was, met de gewezen Politiebaas Fernand Koekelberg

Advertisements

Tags: , ,

3 Responses to “Het Nationaal Veiligheidsplan is belangrijk voor uw veiligheid”

 1. kruitvat Says:

  Hoe wordt het nationaal veiligheidsplan voorbereid en opgesteld?

  Het nationaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de federale politie. Zij doet dat in nauw overleg en in samenwerking met alle betrokken instanties zoals de lokale politie via de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de federale overheidsdiensten binnenlandse zaken, justitie en mobiliteit, het College van Procureurs-generaal, het Federaal parket, ….

  De voorbereiding bestaat uit verschillende stappen. Met een eerste stap worden de belangrijkste veiligheids- en functioneringsproblemen in kaart gebracht. Voor de veiligheidsproblemen gebeurt dit onder andere door het opstellen van een nationaal politioneel veiligheidsbeeld.

  Eenmaal de belangrijkste problemen gekend zijn, worden prioriteiten bepaald. Vervolgens wordt nagegaan hoe die het best worden aangepakt. Dit laat toe om doelstellingen voorop te stellen, uitvoeringstermijnen vast te leggen en indicatoren te bepalen. Er wordt daarbij ook nagegaan met welke middelen die doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

  Het ontwerp van veiligheidsplan dat door de federale politie is voorbereid, wordt door de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie voor advies aan de federale politieraad bezorgd. De krachtlijnen van het veiligheidsplan worden samen met dit advies aan het Parlement toegestuurd.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

 2. kruitvat Says:

  Onveiligheidsgevoel Vilvoorde:
  ‘De grootste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Vilvoordse burgemeester als voorzitter van het politiecollege en bij de korpschef.’

  Het onveiligheidsgevoel bij de Vilvoordse burgers is groot en neemt toe. Vilvoorde kent de hoogste criminaliteitsgraad in Vlaams-Brabant. Deze slechte cijfers afwentelen op de ligging van onze stad in de rand van grootstad Brussel klinkt wat al te gemakkelijk. Het beleid, uitgestippeld door het politiecollege van de politiezone Vilvoorde-Machelen, is niet aangepast aan de reële situatie.

  De grootste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Vilvoordse burgemeester als voorzitter van het politiecollege en bij de korpschef.
  Een andere aanpak dringt zich op. Het politiebudget bleef lange tijd bevroren en het jarenlange gebrek aan voldoende financiële ondersteuning van de politiezone is dan ook zichtbaar op het terrein. Sinds enige tijd verhoogt men gradueel het politiebudget en zou het politiekorps voldoende sterk in aantal moeten zijn. Maar nog steeds zien de burgers te weinig extra blauw op straat.

  Vilvoorde moet terug een veilige stad worden, met duidelijke grenzen en normen. Handhaving is en blijft een kernopdracht voor de stedelijke overheid en de politie. Het vergt politieke moed om dit consequent toe te passen, maar het is essentieel. Wie nalaat regels na te leven, straft in feite die medeburger die strikt de regels volgt. Zo krijgt de burger het gevoel dat de stad haar opdracht niet nakomt en dat tast het bestuurlijk en politioneel gezag aan. Het voeren van een goed handhavingsbeleid vergt een totaalaanpak. Het richt zich niet uitsluitend op het sanctioneren maar maakt eerst werk van een preventiebeleid, van correcte informatie en communicatie, van een verwittiging- en aanschrijvingbeleid en indien nodig van gemotiveerde sancties. Deze hebben niet alleen oog voor het slachtoffer maar gelden ook als duidelijk signaal voor de dader, de maatschappij en de ordehandhavers. Crimineel en asociaal gedrag wordt niet getolereerd.
  In het kader van de preventiewerking moet men dringend werk maken van de hervorming van het systeem van de gemeenschapswachten. Deze formule werkt nu niet naar behoren.

  http://vilvocraten.be/index.asp?ID=136&L=FR

 3. kruitvat Says:

  10 juni 2012

  Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit…

  Eerste Minister Elio Di Rupo heeft in dit kader gisterennamiddag de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land en de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten uitgenodigd voor een vergadering over veiligheid. Deze vergadering vindt plaats nu vrijdag 15 juni in aanwezigheid van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

  De vergadering heeft een drievoudige doelstelling:
  – overleg plegen over het ontwerp van de Kadernota Integrale Veiligheid die de Regering de volgende weken zal finaliseren. Deze kadernota, die het geheel van veiligheidsvraagstukken behandelt, geldt als het referentiekader voor het regeringsbeleid ter zake ;
  – een betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak ;
  – het versterken van de samenwerkingsmechanismen tussen Justitie en de administratieve autoriteiten.

  De Eerste Minister wijst daarnaast op de beslissingen die de regering recent nam:
  – De rekrutering van 1.400 agenten in 2012 tegenover 1.000 in 2011 (of een stijging van 40%) ;
  – De verhoging met 20 miljoen euro van de dotatie aan de politiezones ;
  – De adoptie van het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015, een van de pijlers van het regeringsbeleid op vlak van veiligheid.

  Ten slotte herinnert Elio Di Rupo eraan dat de regering werk maakt van een versterking van de instrumenten in de strijd tegen het radicalisme. Iedere persoon die aanzet tot geweld en haat heeft geen plaats in onze maatschappij!

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=172143

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: