Kabinetschef minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet: Cédric Visart de Bocarmé

Image

9/8/12 − Bron: belga.be

Cédric Visart de Bocarmé verlaat nu al kabinet Milquet

Cédric Visart de Bocarmé, een van de drie kabinetschefs van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, keert terug naar de magistratuur. Eind deze maand verlaat hij het kabinet van de minister, meldt de Franstalige krant L’Avenir vandaag.

De gewezen procureur-generaal van Luik maakte nog maar sinds januari deel uit van het kabinet-Milquet. Zijn benoeming leidde toen tot heel wat kritiek, omdat die inging tegen een aanbeveling van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). De HRJ is immers gekant tegen de detachering van leden van het openbaar ministerie naar kabinetten buiten dat van Justitie.

“Mijn functie bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet was tijdelijk, dat heb ik van bij het begin duidelijk gemaakt”, zegt Cédric Visart de Bocarmé, een van de drie kabinetschefs van Milquet, in een reactie op zijn vertrek.

Magistratuur

“Ik ben 59 jaar, als ik nog enkele functies binnen de magistratuur wil bekleden, moet ik dat nu doen, voor het te laat is. Ik beschouw mijn tweede politieke ervaring als een positieve periode, maar ik ben een man van de magistratuur”, zegt de ontslagnemende kabinetschef.

Visart de Bocarmé ontkent niet dat het advies van de HRJ een invloed heeft gehad. “Ik kan die aanbeveling niet negeren zonder gevolgen voor mijn verdere carrière te riskeren. Desalniettemin denk ik nog steeds dat een magistraat nuttig kan zijn bij Binnenlandse Zaken.”

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1483235/2012/08/09/Cedric-Visart-de-Bocarme-verlaat-nu-al-kabinet-Milquet.dhtml

Advertisements

Tags: , , ,

5 Responses to “Kabinetschef minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet: Cédric Visart de Bocarmé”

 1. kruitvat Says:

  “Visart de Bocarmé gaf advocaat voorkeursbehandeling”

  2/1/12

  De komst van de Luikse procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) blijft vragen oproepen. Dat schrijft La Dernière Heure vandaag.

  Afgelopen maandag had minister Milquet nog verklaard dat de komst van Visart de Bocarmé naar haar kabinet een extra troef betekende en geen probleem inhield. Ze voegde er aan toe dat de aanbeveling van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) om een verbod in te stellen op de detachering van leden van het openbaar ministerie naar kabinetten buiten dat van Justitie, niet in wetteksten werd omgezet.

  Volgens La Dernière Heure heeft de HRJ in mei 2009 een scherp advies uitgebracht voor Visart de Bocarmé. Aanleiding was een zaak uit de periode waarin hij procureur des konings in Namen was. De HRJ meende dat hij een voorkeursbehandeling had gegeven aan de overleden advocaat Paul Maudoux, die werd vervolgd in een zaak van valsheid in geschrifte en verduistering in een curatele. Visart de Bocarmé had een buitenvervolgingstelling uitgesproken, omdat de fraude volgens hem verjaard was.

  De krant schrijft dat dit een probleem met zich mee zou kunnen brengen indien Visart de Bocarmé de minister van Binnenlandse Zaken zou moeten vervangen binnen het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid. Hij zou daarvoor een vrijstelling van bevoegdverklaring veiligheid bij het nationaal veiligheidsorgaan moeten vragen en het zou niet zeker zijn dat hij die ook zou krijgen. (belga/mvdb)

  http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1371355/2012/01/02/Visart-de-Bocarme-gaf-advocaat-voorkeursbehandeling.dhtml

 2. kruitvat Says:

  De Secretarie van het College en van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid
  Het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid is een politiek orgaan dat het inlichtingenbeleid bepaalt. Het geeft advies over politieke en wetgevende initiatieven op het vlak van inlichtingen en veiligheid.

  De Eerste Minister is voorzitter van het Comité, waarin ook de volgende ministers van ambtswege zetelen:

  • de minister van Binnenlandse Zaken
  • de minister van Justitie
  • de minister van Defensie
  • de minister van Buitenlandse Zaken

  Andere Regeringsleden kunnen worden uitgenodigd of als permanent lid worden aangewezen.
  Het College voor inlichting en veiligheid is een administratief orgaan dat optreedt als tussenschakel tussen het Ministerieel Comité voor in lichting en veiligheid en de Diensten die op het terrein het inlichtingenbeleid vorm moeten geven.

  De Secretarie zorgt voor de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van het College en het Ministerieel Comité.

  http://kanselarij.belgium.be/nl/secretariaten_en_overleg/inlichtingen_en_veiligheid/

 3. kruitvat Says:

  De Secretarie van het College en van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

  Het Directiecomité

  De Voorzitter van het Directiecomité is het hoofd van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Hij is verantwoordelijk voor het operationeel beheer.

  —-

  De beleidsorganen
  De beleidsorganen helpen de Eerste Minister om het beleid van de regering te verwezenlijken.
  Het Secretariaat
  Het Secretariaat van de Eerste Minister omvat:

  • zijn woordvoerder
  • zijn persoonlijke secretaresse
  • zijn stafmedewerker ombudsdienst
  • zijn uitvoerende medewerkers

  Het Secretariaat staat in voor de directe ondersteuning van de Eerste minister op politiek en logistiek vlak.
  De Cel algemene beleidscoördinatie

  Deze Cel wordt geleid door de voorzitter van het Directiecomité van de Kanselarij. Zij omvat raadgevers en medewerkers die belast zijn met de voorbereiding, de coördinatie en de evaluatie van het regeringsbeleid.

  De voorzitter wordt bijgestaan door:

  • zijn secretaris
  • een adviseur institutionele hervormingen, overlegcomité en relaties met het Parlement
  • de tekstschrijvers van de Eerste Minister

  In de Cel wordt het regeringsbeleid gestroomlijnd vanaf de voorbereiding van de agenda van de Ministerraad, over de behandeling in het Parlement tot de publicatie van de genomen beslissingen in het Staatsblad.

  Deze Cel is ook verantwoordelijk voor:

  • de institutionele hervormingen
  • de relaties met het parlement
  • het Overlegcomité tussen de federale regering en de regeringen van gemeenschappen en gewesten
  De Beleidscel
  Werking

  De Beleidscel bestaat uit adviseurs. Zij werken voorstellen uit in nauw overleg met de beleidsuitvoerende diensten van de Eerste Minister.

  Centraal staan:

  • sociaal-economische onderwerpen
  • justitie
  • veiligheid en binnenlandse zaken
  • buitenlandse zaken
  • landsverdediging

  De beleidscel:

  • bereidt de dossiers van de Ministerraad voor,
  • staat in voor de planning en de realisatie van de beleidsintenties uit de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering (de “algemene beleidsverklaring” of “State of the Union”).

  Zij werkt steeds in overleg met de voorzitter van het Directiecomité.
  ———
  De Secretarie van de Ministerraad

  Ondanks de doorgedreven overdracht van bevoegdheden van de federale regering naar de deelregeringen, blijft de Ministerraad één van de zenuwcentra van de Belgische politiek.
  Zo werden er tijdens Verhofstadt II (12 juli 2003 – 20 december 2007) 211 Ministerraden gehouden (wat zo’n 4000 dossiers vertegenwoordigt). Tijdens Leterme I (20 maart 2008 – 29 december 2008) boog de regering zich over meer dan 650 dossiers, tijdens 43 vergaderingen. Onder Van Rompuy I (30 december 2008 – 24 november 2009), kwam de Ministerraad 39 maal samen en boog zich over zo’n 800 dossiers.
  ————–
  De Directie Coördinatie en Juridische Zaken
  Onder deze directie ressorteren heel wat verschillende afdelingen met een eigen specialisatie:

  • de Studiedienst
  • de Dienst overheidsopdrachten
  • de Dienst geschillen
  • de Dienst Protocol en Onderscheidingen
  • de Dienst institutionele hervormingen
  ————–

  De Directie Externe Communicatie
  Deze directie helpt de algemene communicatiestrategie van de federale overheid bepalen.
  De Kanselarij streeft naar professionele en efficiënte informatieverstrekking aan de burgers en de organisaties van het land. Het is de bedoeling hen in te lichten over de beleidsdaden van de regering en de federale overheidsdiensten.
  De directie draagt ook België uit als kwaliteitsmerk in de wereld.
  —————
  De Dienst communicatie van de Ministerraad

  De Dienst communicatie van de Ministerraad is verantwoordelijk voor het informeren van de media, de ondernemingen en de burgers over de beslissingen die door de Regering in de wekelijkse Ministerraad genomen worden. De Dienst zorgt dus voor de transparantie en de openbaarheid van het regeringswerk.
  De medewerkers van de Dienst schrijven eenvormige en objectieve persberichten. Die persberichten worden daarna via mailing verspreid naar een database van honderden journalisten en particulieren die geïnteresseerd zijn in die beslissingen. Na afloop van de Ministerraad kunnen zij ook worden geraadpleegd op de websites http://www.presscenter.org en http://www.premier.be. Alle informatie in verband met beslissingen van de Ministerraad is er opzoekbaar op datum, bron en trefwoord. Die websites zijn dan ook één van de belangrijkste informatiebronnen over de beslissingen en verwezenlijkingen van de regering.
  De Dienst Communicatie van Ministerraad beheert eveneens de inhoud van de website van de Eerste Minister, http://www.premier.be. Die website bevat de agenda van de Eerste Minister, persberichten, reportages, foto’s en video’s alsook de belangrijkste toespraken van de Eerste Minister. Ook vindt men er een heleboel informatie over de werking van de regering en de bevoegdheden van de Eerste Minister. De Dienst Communicatie van de Ministerraad staat in voor de redactie en de dagelijkse publicatie van de informatie in de verschillende rubrieken van de website.
  —————–
  De Dienst online: webteam en portaalteam

  Het webteam
  Het webteam heeft tot taak de internetcommunicatie van de federale overheid te verbeteren en te vereenvoudigen.
  Het beheert eveneens bijna alle federale websites:
  http://www.belgium.be
  http://www.premier.be
  http://www.monarchie.be
  http://www.presscenter.org
  kanselarij.belgium.be (deze website)
  infoshop.belgium.be
  alsook eventsites, zoals http://www.175-25.be, of campagnesites, zoals http://www.geneesmiddelen-via-internet.be, http://www.correctgebruikantibiotica.be.

  Het team ondersteunt tevens tal van webprojecten van de federale overheidsdiensten (www.vereenvoudiging.be, werk.belgie.be, http://www.jobpol.be, …), ministers en staatssecretarissen (www.kafka.be, milquet.belgium.be, délizée.belgium.be).

  Resoluut toekomstgericht ontwerpt het webteam ‘best practices’, gedragslijnen en werkmethodes die nuttig kunnen zijn voor alle federale webmasters en internetcommunicatoren. Het is ook in dit perspectief dat het cursussen organiseert – de ‘e-classes’ – die gratis toegankelijk zijn voor federale ambtenaren.

  Meer informatie: webguide.fgov.be
  ———————
  De Dienst offline

  De Dienst offline beheert en coördineert de informatiecampagnes van de federale overheid.
  Daarnaast onderneemt deze dienst ook acties om de kwaliteit en de professionalisering van de informatiecampagnes te verhogen.

  Bovendien heeft die dienst overeenkomsten afgesloten met een groot aantal media: radio, televisie, kranten, periodieke pers en affichagesector.

  Hierdoor geniet de federale overheid belangrijke kortingen.
  ——————

  http://kanselarij.belgium.be/nl/directiecomite/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/beleidsorganen/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/secretariaten_en_overleg/ministerraad/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/coordinatie_en_juridische_zaken/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/externe_communicatie/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/externe_communicatie/communicatie_van_de_ministerraad/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/externe_communicatie/webteam_en_portaalteam/
  http://kanselarij.belgium.be/nl/externe_communicatie/campagnes/

 4. kruitvat Says:

  Kanselarij: Het Internationaal Perscentrum in het Residence Palace

  Meer dan 5000 Belgische journalisten, zo’n 1200 buitenlandse journalisten

  Het Internationaal Perscentrum is gehuisvest in het prachtig gerestaureerde Residence Palace, in de Europese wijk, en biedt nationale en internationale overheden alsook de Belgische en buitenlandse pers een fantastische infrastructuur en dienstverlening aan:

  • volledig uitgeruste conferentie- en vergaderzalen
  • professionele audiovisuele diensten en catering
  • kantoren voor de buitenlandse persagentschappen
  • volledig uitgeruste werkruimten die gratis ter beschikking worden gesteld van de journalisten
  • efficiënte onlinetools voor de woordvoerders en de communicatiecellen van de instellingen om de verspreiding van de persberichten te vergemakkelijken.

  In het Internationaal Perscentrum zijn ook Belgische en internationale journalistenverenigingen gehuisvest. Zij kunnen rekenen op een hele reeks diensten en faciliteiten (onthaal, informatie, seminaries, debatten, publicaties, opleidingen, enz. ).

  Een institutionele context

  Het Internationaal Perscentrum is een staatsdienst in afzonderlijk beheer die afhangt van de Kanselarij van de Eerste Minister.

  Het werd opgericht in 2001, tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

  Tal van personaliteiten hebben er reeds deelgenomen aan activiteiten: zijne majesteit de Koning van België, hare majesteit de Koningin van België, diverse Staats- en Regeringsleiders, secretarissen-generaal van internationale instanties, ministers en staatssecretarissen alsook diverse personaliteiten uit politieke, zakelijke en non-profit middens.

  Meer info: http://www.presscenter.org

  http://kanselarij.belgium.be/nl/externe_communicatie/internationaal_perscentrum/

 5. kruitvat Says:

  Kanselarij: Auditcomité van de Federale Overheid

  Het ACFO is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige taalrol en drie van de Franstalige taalrol. Voor de bepaling van de taalrol zijn de desbetreffende regels van het overheidspersoneel van toepassing.
  De leden van het Auditcomité kiezen een voorzitter in hun schoot.
  De leden van het ACFO worden niet bezoldigd. Ze hebben recht op presentiegelden.
  Het ACFO stelt twee verslagen op tegen 31 juli van elk jaar, een voor elke Minister en een voor de Ministerraad. Deze verslagen geven zowel een zicht op de toestand van de dienst(en) waarvoor de Minister bevoegd is als een totaalbeeld over de stand van de interne controlesystemen binnen de federale overheid, met inbegrip van de samenwerking tussen de interne auditdiensten en het Interfederaal korps van de Inspectie van financiën.

  http://kanselarij.belgium.be/nl/audit/
  ——————————

  Contactinformatie

  webmaster@belgium.fgov.be

  Algemene Directie Externe Communicatie
  Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
  Wetstraat 16
  B-1000 Brussel
  Klachten?
  Om een klacht in te dienen kunt u contact opnemen met webmaster@belgium.fgov.be
  Wij behandelen enkel klachten die betrekking hebben op:
  de Infoshop.be, onze winkel
  belgium.be, de federale portaalsite
  presscenter.org, de website van het Internationaal Perscentrum
  informatie- en communicatiecampagnes van de federale overheidsdiensten
  de DAV, Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
  overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  Vermeld uw naam, voornaam, de reden van uw klacht alsook uw e-mail- en postadres.
  U krijgt een ontvangstbevestiging via mail.
  Binnen 30 kalenderdagen ontvangt u dan een gemotiveerd antwoord.
  Nog niet tevreden?
  U kunt u wenden tot de federale Ombudsman, Hertogstraat 43 te 1000 Brussel.
  Tel.: 0800/99 962 (gratis nummer)
  Tel.: 02/289 27 27
  Fax: 02/289 27 28
  info@federaalombudsman.be
  http://www.federaalombudsman.be

  http://kanselarij.belgium.be/nl/contact/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: