België: Wat zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Image

In België zijn er slechts twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Veiligheid van de Staat is de burgerlijke inlichtingendienst. De dienst hangt voornamelijk af van de minister van Justitie. Soms handelt hij evenwel onder het gezag van de minister van Binnenlandse zaken. De Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht is de militaire inlichtingendienst. Hij valt onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging.

Beide inlichtingendiensten worden ook aangestuurd door het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid. Dit is een politiek orgaan dat het inlichtingenbeleid bepaalt. Het geeft advies over politieke en legislatieve initiatieven op het vlak van inlichtingen en veiligheid. Momenteel maken de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Vice-Eerste  Minister en Minister van Economie deel uit van dit Comité. De beslissingen van dit Comité worden uitgevoerd door het College voor inlichtingen en veiligheid.

De Veiligheid van de Staat [www.staatsveiligheid.belgium.be]

De Veiligheid van de Staat heeft verschillende opdrachten. De meest gekende is ongetwijfeld het inwinnen en analyseren van informatie waaruit een bedreiging voor het voortbestaan van onze democratische rechts- en welvaartsstaat blijkt en hierover de regering informeren. Maar de dienst staat daarnaast ook in voor de bescherming van hoogwaardigheidsbekleders en het voeren van veiligheidsscreenings naar personen die geheime documenten moeten inzien, bepaalde plaatsen willen betreden of gevoelige functies willen bekleden. De Veiligheid van de Staat kan ook medewerking of technische bijstand verlenen in het kader van een gerechtelijk onderzoek (bijvoorbeeld in terrorismedossiers).

Bron: Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten:

http://www.comiteri.be/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=53&phpMyAdmin=97

Advertisements

Tags: , ,

One Response to “België: Wat zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten?”

 1. kruitvat Says:

  Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid

  Bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1996 werd een Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid opgericht. Dit Comité wordt voorgezeten door de Eerste Minister. De Vice-eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, de Vice-eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Vice-eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie nemen er deel aan. Naargelang de besproken onderwerpen kan tevens een minister van een ander departement uitgenodigd worden.

  In dit Comité wordt de algemene politiek aangaande de inlichtingen en veiligheid bepaald. Bovendien kunnen er zowel voor de Veiligheid van de Staat als voor de ADIV prioriteiten worden vastgelegd en activiteiten worden gecoördineerd. Dit comité kan tevens politieke richtlijnen geven aangaande de bescherming van geclassificeerde informatie.

  De algemene politiek die door het Ministerieel Comité bepaald wordt, dient vervolgens vertaald te worden in operationele termen. Hiertoe werd een tweede Koninklijk Besluit van 21 juni 1996 een College voor Inlichtingen en Veiligheid opgericht.

  Van dit college, dat voorgezeten wordt door een afgevaardige van de Eerste Minister, maken de chefs van de beide inlichtingen- en veiligheidsdiensten deel uit. Bovendien zetelen andere autoriteiten in dit college, in hoofde van hun verantwoordelijkheid in het algemene, politionele of gerechtelijke inlichtingenbeleid. Het betreft: de leidende ambtenaar van de Algemene Rijkspolitie, de leidende ambtenaar van de Directie Algemene Politiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Commissaris generaal van de federale politie en een vertegenwoordiger van het College van Procureurs-generaal. Het college werd recent uitgebreid met de voorzitter van de Nationale Veiligheidsautoriteit (NVA).

  http://www.mil.be/is/subject/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=602&PAGE=4&MENU=0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: