Child Focus

VERZWEEG CHILD FOCUS INFORMATIE ?

http://doofpottenjustitie.weblog.nl/?repeat=w3tc

Cdroms

 

xab CHILD FOCUS HEEFT TEGEN BETALING VAN 200.000 EURO EEN RAPPORT OPGESTELD VOOR DE EUROPESE RAAD WAARIN ZE MOEDWILLIG INFORMATIE VERZWIJGT xbb

In november 2001 heeft Child Focus en haar ‘Europese Centrum voor Verdwenen en Sexueel Uitgebuite Kinderen’ de Childoscope-Gids gepubliceerd m.b.v. fondsen die haar door de EU ter beschikking waren gesteld. De bedoeling was om een overzicht te geven van alle Europese zusteroganisaties die actief zijn op dit gebied, op basis van de informatie die deze organisaties hadden verstrekt middels een ‘Inlichten formulier’. Vijftien Belgische, Hongaarse, Roemeense en Engelse organisaties zouden dat formulier ingevuld hebben, terwijl ze allemaal dezelfde grammaticale fouten in hun antwoorden maken: xab Wij hebben contacten met ouders door middel van telefoongesprekken, Ontmoetingenx85 xbb‘, en terwijl ze geen enkele toelichting geven bij de antwoorden.
Het project Daphné dat het copy-paste werk financierde, stelde ook nog 200.000 euro aan Child Focus ter beschikking om een onderzoek uit te voeren voor de Europese Raad, over de realiteit en de omvang van het verschijnsel van de verdwenen of sexueel uitgebuite kinderen in Europa; en over het bestaan, de rol en de structuur van de verschillende burger-organisaties in de lid-staten die actief werken aan de opsporing van de verdwenen kinderen, om tot een omschrijving te komen van de juridische kwesties die met de activiteiten van deze organisaties verbonden zijn.
(verwijzingen: : Résolution 2001/C 283/01 Apport de la société civile dans la recherche d’enfants disparus ou sexuellement exploités , en zie ook de site van Childfocus http://www.childfocus.be/fr/activities_3.php)
Childoscope is een digitaal formulier geworden met vakjes die aangevinkt kunnen worden, en dat door Childfocus beheerd wordt die tevens beslist, in het geheim, welke organisaties in die gids worden opgenomen. De informatie die ze aan de Europese Raad verstrekt is onvolledig of vals:
Zo werden vier Roemeense organisatie zonder dat ze het wisten opgenomen in de gids, en ondanks het feit dat ze niet actief zijn in het kader van de activiteiten die door Childfocus onderzocht werden. En Childfocus maakt de beroemdste organisatie in Roemenie die zich bezig houdt met de opsporing van vermiste kinderen voor ‘tabloxefd-achtig’ uit, hetgeen het feit schijnt te moeten rechtvaardigen dat de Europese Raad haar bestaan negeert.
Howel er in Italië minstens vijftig burger-organisaties actief zijn op het gebied waarover het onderzoek van Childfocus gaat, is de Europese Raad slechts van het bestaan van twaalf van die organisaties op de hoogte gesteld, terwijl de beroemdste van de organisaties niet genoemd wordt: Meter, de organisatie die geleid wordt door Pastoor Fortunato di Noto, een nationale held van het ant-pedofilie activisme in Italië.
Childfocus heeft zich ook het recht toegeëigend om voor de Europese Raad het bestaan te verbergen van de organisaties die werken aan de meest gevoelige dossiers in Belgie, t.w.: de afffaire-Zandvoort en Nihoul/Nigeria. Uit een brief van Childfocus aan de organisatie ‘Troviami i bambini’, blijkt dat deze ONG het gerucht verspreid dat de Werkgroep Morkhoven -die de zaak Zandvoort aan het licht had gebracht- alleen maar xbbingebeelde complotten en kindermisbruik-netwerken bedenkt xbb, terwijl een rapport van Interpol toch duidelijk bewijst dat 90.081 kinderen het slachtoffer zijn geworden van die zaak. Op de zelfde manier zou de Fondation Princesse de Croxff, die het netwerk Nihoul/Nigeria aan het licht heeft gebracht, niet meer doen dan ‘het systematisch verspreiden van geruchten over veronderstelde schandalen’, hoewel zij medische onderzoeksrapporten aandraagt die sporen van marteling aantonen die gevonden werden op de lichamen van zes slachtoffers van dat netwerk.
Alleen Childoscope, de ‘Interactive Directory of Organisations working in the field of missing and sexually exploited children’ is op het Internet te raadplegen. Childfocus is er sinds 2004 en ondanks de 200.000 euro uit fondsen van de Europese Unie die ze ontvangen heeft, niet in staat gebleken om een pdf-versie van de twee andere onderdelen van haar onderzoek te maken. Ze vraagt 65 euro voor een exemplaar van het rapport ‘Missing and sexually exploited children in the EU. Epidemiological data’, en 22 euro voor een exemplaar van xbbCooperation between civil society organisations and law enforcement services in the area of missing and sexually exploited children. Possibilities and limits from a European legal perspective. xbb
Daar Childoscope het resultaat was van een opdracht door de Europese Raad, waren Childfocus en de organisaties met wie ze samengewerkt heeft, verplicht om exacte en volledige informatie te verstrekken. Het rapport dat ze hebben opgesteld was bestemd om als basis te dienen voor de aanbevelingen van de offciele EU organisaties op het gebied van de zaken die in dat rapport bestudeerd worden, en niet om reclame te maken voor Childfocus zelf. Er was dus geen enkele geldige reden om welke organisatie dan ook buiten het rapport te houden, vooral niet die organisaties die officieel geregistreerd zijn in de verschillende landen.
Zou het niet van noodzakelijk belang zijn, in het licht van de ernst van het onderwerp, en gezien de slordigheid waarmee het behandeld is en vanwege het feit dat het van groot belang is dat de Europese Raad haar besluiten kan baseren op correcte informatie, om te kunnen beschikken over een serieus rapport over de zaken die de Europese Raad in 2001 wilde laten onderzoeken, en als aanvulling daarop over een studie naar:
-De als misdaden tegen de menselijkheid te kwalificeren feiten die in de affaire Zandvoort zijn gepleegd, en naar de maatregelen die op Europees niveau genomen dienen te worden om dat netwerk op te rollen.
-Naar de leemtes in de wet van de verschillende EU landen waardoor de sexuele uitbuiting van kinderen in de hand gewerkt wordt,
met name vanwege:
-de mogelijkheid een medewerker van een organisatie te veroordelen wegens xbbhet in het bezit hebben van kinderporno xbb, tijdens de periode waarin hij bezig is met het verzamelen van bewijsmateriaal en het overhandigen daarvan aan Justitie (zie de affaire Vervloesem, in het dossier-Zandvoort elders op de site van ‘droitfondamental’.)
-de toestemmng die jongeren-bladen hebben om de namen en adressen van minderjarigen te publiceren, waardoor ze het gevaar lopen de prooi van pedocriminelen te worden (zie de affaire ‘7-extra’: http://www.droitfondamental.eu/10-justice_7extra_en_prison-FR.htm)
-Naar de in elk land van de EU bestaande structuren die elke burger toestaan om kinderporno bij de autoriteiten aan te geven, zonder het risico te lopen strafrechtelijk vervolgd te worden.
-Naar het bestaan, de rol en de structuur van burger-organisaties die in elke lidstaat van de EU actief en met instemming van de autoriteiten werken aan de bescherming van pedofielen, en naar hun samenwerking met andere organisaties (verwijzing: de Nederlandse vereniging Martijn-www.martijn.org -die betrokken is bij het Zandvoort-netwerk en waaruit de politieke partij NVD onstaan is, die op 31 mei 2006 werd opgericht en die streeft naar legalisering van kinderporno en van sexuele relaties tussen volwassenen en kinderen.)
-Naar de werkelijk bestaande overheidscorruptie in de verschillende EU lidstaten bij de behandeling van zaken betreffende de sexuele uitbuiting van kinderen, en met name naar het feit dat criminelen in die zaken van wie de identiteit bekend is, ongemoeid worden gelaten en niet vervolgd worden, ondanks het feiten dat er massa’s bewijzen van hun misdrijven zijn; en naar de stelselmatige manier waarop slachtoffers van dit soort zaken te maken krijgen met gerechtelijke dwalingen die tot gevolg hebben dat ze in het vervolg geneigd zullen zijn af te zien van het indienen van gegronde aanklachten bij Justitie tegen hun misbruikers.
-Naar het bestaan van een groep van onderling samenwerkende organisaties die onder het mom van hun activiteiten ter bescherming van kinderen, moedwillig valse informatie verspreiden met de opzet andere organisaties te schaden, of om de getuigenverklaringen van slachtoffers van kindermisbruik-netwerken te discrediteren.

x97x97x97x97–

U kunt als volgt het copy/paste werk van Childoscope controleren:
1. Kopieer met uw muis een van vet gedrukte Engelse zinnen uit de lijst hieronder.
2. Open de pdf-file van xab Childoscope 2001 xbb:http://www.droitfondamental.eu/02-Childoscope-Directory_organisations_2000-064.pdf
3. Klik op het icoontje van de verrekijker.
4. Plak de Engelse zin in het dialoogvenster en klik op ‘zoeken’.
Belgium Hungary Italy Holland Romania Poland UK Total
We have contacts with the parents by telephone, Meeting
Nous avons des contactes avec les parents par téléphone, Rencontre 3 4 – – 6 – 2 15
We employ specialists dealing with child victims of sexual assault
Nous employons des spécialistes traitants d’enfants victimes d’agressions sexuelles 2 2 4 1 8 4 2 23
the parents or even the child when alerted to a potential case of sexual exploitation
mesures préventives vis xe0 vis des parents ou mxeame de l’enfant quand alerté d’une affaire potentielle d’exploitation sexuelle 5 – 4 – 7 3 4 23
We deal with the social reintegration of the child
Nous traitons la réintégration sociale de l’enfant 5 4 4 – 6 4 3 26
Relations between our organisation and the authorities are governed by xab official regulations xbb
Les relations entre notre organisation et les autorités sont régies par un xab règlement officiel xbb 2 – 2 1 8 – 2 15
We receive feedback from the authorities concerning the perpetrators
Les autorités nous communiquent les rétroactions relatives aux prédateurs 5 – 2 – 2 – 2 11
Information suggesting the child is in the company of a person who could constitute a threat
informations suggérant que l’enfant est en compagnie d’une personne qui pourrait constituer une menace 2 – – 2 4 1 4 13
Information suggesting the child is in dangerous situation
informations suggérant que l’enfant est dans une situation de danger 2 2 – – 5 1 2 12
Use of the website for communicating about cases of sexual exploitation of children
Utilise le siteweb pour communiquer au sujet des affaires d’exploitations sexuelles d’enfants 2 4 2 – – – – 8
We ensure a regular after-care of the contacts with the parents
Nous assurons le soin ultérieur des contacts avc les parents (!?)
5 – – – – – – 5

x97x97x97x97x97x97x97x97x97x97x97x97x97x97

Noot van de vertaler: De in het vertaalde artikel hierboven geschetste situatie rondom Childfocus (en de officiele EU instanties die haar activiteiten financieren) in verband met de verschillende kindermisbruik-schandalen en de activiteiten van verschillende NGOs zoals de Werkgroep Morkhoven op het gebied van de strijd tegen die kindermisbruik-netwerken, wordt verder onderbouwd en geillustreerd in een aantal andere artikelen op de site waar dit artikel dat ik hier vertaald heb gepubliceerd is (zie bronvermelding boven het artikel).
In die artikelen vindt u verdere details die de kritiek onderbouwen die in bovenstaand artikel geformuleerd wordt op Childfocus (en op de jurdische en politieke autoriteiten in de versch. EU lidstaten iha) w.b. het gevoerde beleid inzake bestrijding van sexuele uitbuiting van kinderen.
Die artikelen bevatten voornamelijk teksten over de initiatieven van enkele Italiaanse parlementsleden die vragen hebben gesteld in het Italiaanse parlement nav deze kwesties, en verder worden in die artikelen nog enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop NGO organisaties als de Werkgroep Morkhoven worden tegengewerkt door de officiele autoriteiten (en door de pers en media), bijvoorbeeld in Roemenië. Omdat het voornamelijk illustraties betreft van de situatie zoals die hierboven uitvoerig wordt samengevat, en er niet veel aanvullende wezenlijke informatie in gegeven wordt, heb ik het niet nodig gevonden ze in het Nederlands te vertalen.
Voor de geinteresseerde lezer geef ik hier een opsomming van die artikelen in de (vrije) engelse vertaling die ervan gepubliceerd is op de zelfde site waar ook de originele franse versie van het artikel dat ik hierboven vertaald heb te vinden is, nml die van http://www.droitfondamental.eu .

– http://droitfondamental.eu/02-childfocus_fructication_des_subisdes-gb.htm
– http://www.droitfondamental.eu/02-Resolution-CE.htm
– http://droitfondamental.eu/02-childfocus-2nd_eu-question-gb.htm
– http://droitfondamental.eu/02-childfocus-1rts_eu-question-en.html
– http://droitfondamental.eu/02-declaration-de-guerre-gb.htm
– http://droitfondamental.eu/02-childoscope-romania_evidence_gb.htm
– http://droitfondamental.eu/02-jurnalul_exemple_pr_childfocus_gb.htm
– http://droitfondamental.eu/02-independanceday-gb.htm
– http://droitfondamental.eu/02-childfocus_scandale_roumanie_gb.htm

 

Bron: 
http://www.droitfondamental.eu/02-childoscope_form-FR.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: