Marcel Vervloesem: 16 dagen na zijn opsluiting

21.9.2008

De internationale gemeenschap mag niet langer toekijken

Rights.mail-3PotenAFMarcel.mail-3

Zestien dagen na zijn opsluiting kreeg de Werkgroep Morkhoven in een spoedbericht dat haar vandaag werd toegezonden, eindelijk de toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Dit is een stapje in de goede richting maar dit lost de zaak niet op.
Marcel moet onmiddellijk vrijgelaten worden !

Wat hebben de Werkgroep Morkhoven en de ouders van de misbruikte kinderen eraan als Marcel Vervloesem één van de volgende dagen in de gevangenis van Brugge overlijdt en zij hem daar mogen gaan bezoeken ?

Waarom nodigt men ons niet rechtsstreeks voor zijn begrafenis uit ?

Hierbij volgt onze volgende omzendbrief.

INTERNATIONALE GEMEENSCHAP MAG NIET LANGER TOEKIJKEN

Brussel, 21.9.2008 – Vandaag begint Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge aan zijn 17de dorst- en hongerstakingsdag (Hij drinkt weliswaar sinds een 10-tal dagen 4 kopjes kraantjeswater per dag maar dat is, in geval van een hongerstaking, verre van voldoende om te overleven).

De Werkgroep Morkhoven die Marcel Vervloesem als een politieke gevangene en gewetensgevangene beschouwt, vreest voor zijn leven omdat hij ieder ogenblik in een diabetische coma kan vallen of aan een hartstilstand kan overlijden.

Zij roept de internationale gemeenschap op, om rekening houdende met de europese en internationale verdragen die België mee ondertekende, de onmiddellijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem bij de Belgische regering te bepleiten.

De Belgische autoriteiten weten dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en dat men Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door middel van een aantal inééngestoken verhaaltjes en klachtjes en een gemediatiseerd megaproces, gedurende 10 jaar lang criminaliseerde.

De Belgische autoriteiten weten ook dat:

– de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de ontlastende stukken uit het dossier van Marcel Vervloesem schriftelijk bevestigde
– de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor ‘onderzoek’ aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, schriftelijk bevestigde nadat de Antwerpse advocaat-generaal/openbare aanklager Mark Tack de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een luchtbel’ noemde
– justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) van deze diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout op de hoogte is maar schriftelijk verklaarde dat hij zich ‘niet kan mengen in gerechtelijke procedures’ (terwijl er bij diefstallen van ‘gerechtelijke procedures’ geen sprake is)
– justitieminister Vandeurzen de klachtbrief van de heer Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven aangaande deze diefstallen enkel doorstuurde naar de procureur-generaal te Antwerpen
– justitieminister Vandeurzen de aangetekende brief met rode antwoordkaart van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 3 juni 2008 aangaande deze diefstallen en de talrijke gerechtelijke onregelmatigheden, niet beantwoord heeft
– de procureur-generaal in Antwerpen onbevoegd is om deze zaak binnen zijn eigen magistratuur te onderzoeken
– de procureur-generaal in Antwerpen geen initiatief nam waardoor Marcel Vervloesem door de veroordeling op basis van een ondermeer onvolledig dossier, in de gevangenis van Brugge dreigt te overlijden
– ex-justitieminister Laurette Onkelinx de vraag van Ecolo-senator Zoé Genot aangaande de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort niet wenste te beantwoorden nadat het gerecht van Turnhout haar wijsmaakte dat het ‘enkel een individueel dossier’ betrof
– het rapport van de federale politie spreekt over 88.539 unieke foto’s van kinderen (en baby’s) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort
– op deze foto’s niet alleen verkrachte of gefolterde kinderen en baby’s te zien zijn maar men er ook een meisje op aantreft dat op een gewelddadige manier om het leven kwam
– de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op naam van de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem waarvan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op 23.10.2006 een afschrift kreeg, nooit werden onderzocht
– deze kindermisbruikende hoofdaanklager zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd aangesteld
– er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort terwijl de procureur van het gerecht te Turnhout dit 3 jaar geleden in een interview met de krant Het Laatste Nieuws beloofde
– de destijds in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot, de zaak rond deze jeugdmagistraat door middel van zijn schriftelijke verklaring dat deze magistraat een zekere ‘Marcel Danze uit Charleroi’ was, dichtdekte
– er op het hof van beroep te Antwerpen een apart dossier werd opgemaakt waarin alle gevoelige stukken van de kinderpornozaak Zandvoort werden weggestoken
– de advocaten van Marcel Vervloesem geen inzage kregen in dit zogenaamd administratief dossier
– Marcel Vervloesem enkele maanden geleden per aangetekende brief aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois nog inzage en kopijname vroeg van dit ‘administratief’ dossier maar geen antwoord ontving
– dat rechter-voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep van Antwerpen die Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenis veroordeelde, niet onpartijdig kon zijn omdat hij ook de rechter was in de zaak Good Engels, de Antwerpse kinderkliniek waarrond de Werkgroep Morkhoven actie voerde en die de Werkgroep op het spoor bracht van het kinderpornonetwerk Temse-Madeira-Zandvoort
– Marcel Vervloesem door middel van het gerechtelijk vonnis te Turnhout een ongrondwettelijk ‘spreekverbod met de pers’ kreeg opgelegd
– Marcel Vervloesem twee jaar geleden één van zijn aanklagers dagvaardde maar dat het gerecht van Turnhout de dagvaarding nog altijd niet op de rol inschreef zodat de gedaagde nog altijd niet opgeroepen werd
– Marcel Vervloesem een half jaar geleden een klacht met burgerlijke partijstelling tegen X bij de rechter te Turnhout neerlegde maar dat er geen gevolg aan deze klacht werd gegeven
– Marcel Vervloesem door zijn advocaat een spoedprocedure bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg liet inleiden en dat de Belgische Staat op verschillende vlakken dreigt veroordeeld te worden
– de medische dienst van de gevangenis van Turnhout reeds in 2005 kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem vaststelde maar zij deze zaak niet opvolgde zodat Marcel Vervloesem begin dit jaar aan kanker diende geopereerd te worden
– Marcel Vervloesem een zware hartoperatie onderging, aan een ernstige suikerziekte lijdt en kanker heeft
– men Marcel Vervloesem, niettegenstaande men maar al te goed op de hoogte is van al de voornoemde gegevens, in de gevangenis opsloot
– men het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) schendt door zwaar zieke personen in de gevangenis op te sluiten
– het in de gevangenis steken van zwaar zieke personen geen middel is om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan
– het parket-generaal te Antwerpen door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, via een aangetekend schrijven van de gezondheidstoestand en de zogoed als niet bestaande overlevingskansen van Marcel Vervloesem in de gevangenis, op de hoogte werd gebracht
– justitie besloten heeft om het dossier Zandvoort af te sluiten en de kinderporno-cd-roms te vernietigen van zodra Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge moest overlijden
– het laten overlijden van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge terwijl men de kindermisbruikers en dieven nooit opspoorde en vervolgde, een misdaad is waarvoor de Belgische Staat en justitieminister Vandeurzen zullen moeten opdraaien
– deze zaak door de Europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties en talrijke kinderrechtenorganisaties, aandachtig opgevolgd wordt
– het positief imago dat België na de zaak Dutroux via Child Focus opbouwde, met de dood van Marcel Vervloesem en het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort zal vernietigd worden
– de Belgische Staat met de dood van Marcel Vervloesem elke credibiliteit inzake haar justitie en de bestrijding van kindermisbruiken zal verliezen
– er vragen gesteld zullen worden omtrent de betrokkenheid van het Belgische Koningshuis in deze zaak omdat het Belgische Koningshuis de diefstal van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen niet eens in vraag stelde en zij de minister van justitie zelfs niet heeft gevraagd waar de 7 cd-roms die de Belgische Koning voor ‘onderzoek’ liet overmaken, gebleven zijn
– Marcel Vervloesem 16 dagen lang geisoleerd werd en in de gevangenis geen bezoek mocht ontvangen van de Werkgroep Morkhoven en de ouders van misbruikte kinderen
– de briefwisseling van en naar Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven deels geblokkeerd wordt
– Marcel Vervloesem zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd
– tijdens deze hoorzitting ter sprake kwam dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en de Belgische justitie uitsluitend belastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem opvroeg om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten
– Marcel Vervloesem niet alleen werd veroordeeld op basis van een onvolledig dossier (diefstal van ontlastende stukken) maar men ook documenten gebruikte waarvoor Marcel Vervloesem door de Nederlandse justitie werd vrijgesproken
– het College van procureurs-generaal in Den Haag momenteel een rapport opmaakt over deze hoorzitting maar men door Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden, wil voorkomen dat dit rapport er tijdig komt
– de justitieminister de politieke verantwoordelijkheid in deze zaak van zich probeert af te schuiven en de ‘scheiding der machten’ misbruikt om de diefstallen op de gerechtshoven die, zoals gezegd niets met ‘gerechtelijke procedures’ hebben te maken, dicht te dekken
– de minister met het dichtdekken van de diefstallen ook de kindermisbruikers uit de zaak Zandvoort beschermt. Het zijn deze kindermisbruikers immers die er baat bij hadden om de 7 kinderporno-cd-roms en de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem op de gerechtshoven te doen verdwijnen
– medische experten vaststelden dat Marcel Vervloesem in 2005 impotent was en de hem in 2005 ten laste gelegde ‘verkrachtingen’ niet kon gepleegd hebben
– Marcel Vervloesem aan een leugendetector werd onderworpen waaruit bleek dat hij de waarheid had gesproken maar dat er in het vonnis over de resultaten van die leugendetectortest niet werd gesproken
– De Turnhoutse rechter-voorzitter F. Caers, na 8 jaar besloot om ook de aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen maar dat deze op verzoek van de openbare aanklager Peter Vander Flaasch van het gerecht van Turnhout, nooit werden opgeroepen en justitie haar geloofwaardigheid in deze zaak trachtte terug te winnen door Marcel Vervloesem voor drie nieuwe klachten te vervolgen
– er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de schriftelijke verklaring van de door de Antwerpse rechter-voorzitter G. Van Craen geloofwaardig genoemde aanklager waarin staat dat alle aanklagers van Marcel Vervloesem voor hun verhalen en klachten betaald werden
– een van de drie psychiatrische onderzoeken van Marcel Vervloesem (waarbij men vaststelde dat hij vrouwgericht en normaal was) werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die voorzitter was van de naar hem genoemde commissie Cosyns die onderzoek moest voeren naar de klachten van de Werkgroep Morkhoven in de zaak Good Engels.
– de commissie Cosyns geen wantoestanden in deze Antwerpse kinderkliniek vaststelde terwijl er in het politierapport sprake is van kinderen met gebroken armen en benen in de isoleercellen waarin zij soms verschillende weken werden opgesloten
– in het politierapport ook sprake is van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed
– deze zaken, zoals de kindermisbruiken in de kinderpornozaak Zandvoort en die van de aanklager van Marcel Vervloesem, tevens in de doofpot werden gestopt en minister Weckx enkel een isoleerreglement liet opstellen dat door geen enkele instelling werd nageleefd

Copie: Amnesty International, Premier Leterme, Nederlandse parlementsleden, Europese parlementsleden, mensenrechtenverenigingen en commissies,

Verspreid mee onze omzendbrief. Dit is een zaak van leven of dood !


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu’il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge – Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries – Brugge
(België – Belgique – Belgium)

België – Belgique – Belgium: Tel: 050 45 71 11 – Fax: 050 45 71 89
Europa – Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 – Fax: 0032 50 45 71 89

—–

Foto’s: Eergisteren organiseerden enkele nederlandse slachtoffers een actie voor Marcel Vervloesem – ‘Blijf met jullie poten af van Marcel Vervloesem. Hij is onze held’ en ‘Get up for your rights’ waren de slogans.

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: