Bal13

DE HOGE RAAD VOOR JUSTITIE: ‘De Hoge Raad voor de Justitie, die op 1 maart 1999 werd opgericht “om een brugfunctie op te nemen tussen burger, justitie, en politiek”, heeft als belangrijke uitdaging het vertrouwen van de burger in justitie uit te breiden.’Het zou niet slecht zijn indien de manier waarop de Hoge Raad voor Justitie de klachten onderzoekt, kortstondig geëvalueerd wordt zodat het beleid inzake klachtenbehandeling desgewenst kan worden bijgestuurd. In afwachting publiceren we deze mondelinge vraag van parlementslid Hugo Vandenberghe inzake de gerechtskosten in strafzaken.—– MONDELINGE VRAAG – HUGO VANDENBERGHE – GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN —– (21/10/2004) Vraag aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie : De Federale Overheidsdienst Justitie stevent dit jaar opnieuw af op zware financiële problemen. Reeds begin april waren de middelen voor de gerechtskosten in strafzaken voor 90 procent opgebruikt. Van de voorziene 74,8 miljoen euro werd al 65,2 miljoen euro uitgegeven. Er blijft dus nauwelijks 9,6 miljoen over. Het geld dient onder meer voor de betaling van de facturen van experts, tolken, wetsdokters en laboranten. Ook vorig jaar deed zich hetzelfde probleem voor en konden genoemde personen niet meer betaald worden voor hun diensten. De minister stelde een werkgroep samen die maatregelen moest voorstellen om de gerechtskosten te drukken. In een brief werden de magistraten aangespoord om rationeel om te springen met de beschikbare middelen en werd geëist de aanvragen voor telefoontaps in de tijd te beperken. Blijkbaar zonder veel resultaat. Welke maatregelen zal de minister nemen om in de toekomst het tekort aan financiële middelen voor gerechtskosten in strafzaken weg te werken? Wanneer zal aan de wetgevende kamers het evaluatierapport betreffende de afluisterwet worden bezorgd? —-ANTWOORD VAN ONKELINX —- Allereerst moet ik de catastrofale cijfers van de heer Vandenberghe betreffende de gebruikte kredieten nuanceren. Van de 74.834.000 euro uitgetrokken in de begroting, werd 65.252 072 – 87,2% dus – gebruikt, maar wel per 1 oktober en niet al vanaf begin april. Met de nog beschikbare 9.581.928 euro zouden de griffies nog over voldoende reserves moeten beschikken om de betalingen tot het einde van het jaar uit te voeren. Bovendien zal het beschikbare krediet worden aangevuld met een deel van de interdepartementale provisie van twee miljoen euro, die tijdens de begrotingscontrole werd ingeschreven. Er is tevens in een overdracht voorzien van interne middelen naar de organieke afdeling Gerechtelijke Organisatie. Daarnaast wordt werk gemaakt van volgende maatregelen die tot doel hebben de evolutie van de gerechtskosten in bedwang te houden: · de opmaak van een voorontwerp van wet met betrekking tot de gerechtskosten. Dat zal worden besproken op de volgende vergadering van de werkgroep die is samengesteld uit magistraten, ambtenaren van de FOD, de dienst Strafrechtelijk Beleid en de griffies; · wat het telefoonaspect betreft, zullen de procureurs des Konings een baremalijst van de bevolen maatregelen opstellen. Bovendien zullen er commerciële afspraken worden gemaakt met de telefoonoperatoren; · het inventarisatiewerk van de bestaande goede praktijken in de kabinetten van de onderzoeksrechters en de parketten zal worden voortgezet. De verzamelde informatie zal tegen het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn en zal begin 2005 op grote schaal worden verspreid; · de Hoge Raad voor de Justitie organiseert opleidingen teneinde de magistraten te sensibiliseren over het probleem van de gerechtskosten; · er wordt verder nagedacht over de responsabilisering van de procureurs en de onderzoeksrechters in verband met hun rechtsbevoegdheid, uiteraard met absoluut respect voor hun onafhankelijkheid; · in de volgende programmawet zullen wijzigingen worden aangebracht aan de artikelen 46bis en 88bis van het Wetboek van Strafvordering. De aanpassingen strekken ertoe de magistraten bewust te maken van de financiële weerslag van hun vorderingen en hen ertoe te brengen de onderzoeksdaden die ze stellen, te evalueren en hierbij rekening te houden met de kosten en na te gaan of ze doelgerichter en op een meer beperkte schaal kunnen worden gesteld. Het zevende evaluatierapport over de afluisterwet van 2003 wordt momenteel voorbereid door de dienst Strafrechtelijk Beleid. Tegen 1 december zal het rapport klaar zijn. Het is mijn bedoeling het rapport aan te vullen met een onderdeel over de gerechtskosten. —- HUGO VANDENBERGHE —– Ik ben het met de minister eens dat wie kosten maakt, kostenbewust moet zijn. De wetgever heeft echter een hele reeks misdrijven opgesomd waarvoor een telefoontap mogelijk is. Bovendien is de telefoontap toch een zeer efficiënt instrument in de strijd tegen de zware criminaliteit. Ik denk niet dat de minister wil dat noodzakelijke onderzoeksmaatregelen vanwege de hoge kosten niet meer kunnen worden gesteld. Bovendien wordt al jaren het probleem van de experts aangeklaagd: de expertises in de burgerlijke en strafrechtelijke processen laten heel lang op zich wachten omdat de honoraria ondermaats zouden zijn. Dat is echter stof voor een andere vraag.

Hoge Raad voor Justitie – parlementaire vraag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: